Activistas Digitales


Política de privacitat

La present política de privacitat (en endavant, la Política de privacitat) s’aplica a totes les dades de caràcter personal que hàgiu aportat a la Fundación AYUDA EN ACCIÓN, amb domicili al carrer Bravo Murillo, 178, 28020 de Madrid (en endavant, Ayuda en Acción). S’entén per dades personals aquella informació sobre una persona física que permeti identificar-la, de manera directa o indirecta.

Tractem les vostres dades personals en base a la relació actual que manteniu amb nosaltres, i que es poden haver aportat a través de diferents mitjans, tals com, entre altres, un formulari en el web, la participació en alguna de les nostres campanyes i la sol·licitud de rebre informació electrònica sobre la nostra activitat.

En aquesta Política s’explica com Ayuda en Acción protegeix i garanteix la seguretat de les vostres dades personals, fent ús per a això de mesures de seguretat tècniques i organitzatives apropiades i adequades:


I RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Ayuda en Acción, com a responsable del tractament, es preocupa pel compliment de les obligacions legals en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en especial, complint les nostres obligacions d’informació. A més, estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o inquietud que us pugui sorgir en relació amb aquesta qüestió.

En qualsevol moment us podeu posar en contacte amb nosaltres o bé a través del correu electrònic lopd@ayudaenaccion.org o bé per correu postal enviant una comunicació dirigida al Responsable de Dades personals d’Ayuda en Acción al carrer Bravo Murillo, 178, 4a planta, 28020 de Madrid, davant de qualsevol dubte o necessitat que tingueu en matèria de protecció de dades personals.


II FINALITATS DEL TRACTAMENT I LEGITIMACIÓ

A l’efecte d’allò previst en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), us informem que Ayuda en Acción tractarà les dades de caràcter personal que ens hàgiu aportat per a les finalitats següents i sota la base legal que us detallem a continuació:


Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Candidat/ata (demandant de feina) Gestionar el procés de selecció al qual heu optat i així poder avaluar la vostra candidatura, tant ara com en altres que es puguin obrir més endavant. El vostre consentiment en el moment en què ens envieu el currículum.
Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Contrapart Assegurar el coneixement de la contrapart amb la qual Ayuda en Acción col·labora, atès que serà la que ens ajudarà a implementar la nostra intervenció en el territori. Complir les nostres obligacions legals.

Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Destinatari/ària de la nostra intervenció Identificar els destinataris de la nostra intervenció per adequar-la a les necessitats i context en què operem, així com per dur a terme accions de sensibilització i retre comptes als nostres grups d’interès amb finalitats formatives i/o de promoció de la nostra activitat. Complir les obligacions contractuals derivades tant de la intervenció per adequar-la a les necessitats com de la relació existent.
Donar el consentiment per tractar les vostres dades personals, atorgat pel pare/mare/tutor legal, en el cas de nois i noies apadrinats.
Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Destinatari/ària de la nostra intervenció Ídem al cas anterior. En el cas de nois i noies apadrinats també seria gestionar i administrar la seva relació amb el programa Vínculo solidario d’Ayuda en Acción. Complir les obligacions contractuals derivades de la relació existent.
Donar el consentiment per tractar les vostres dades personals, atorgat pel pare/mare/tutor legal, en el cas de nois i noies apadrinats.
Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Ambaixadors/ores (prescriptors/ores)
(beneficiari/ària menor d’edat)
1. Gestionar i administrar els viatges dels ambaixadors/ores d’Ayuda en Acción i col·laborar-hi.
2. Sensibilitzar i retre comptes sobre les activitats desenvolupades per Ayuda en Acción.
Complir les obligacions contractuals derivades de la relació existent.
Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Empleat/ada 1. Gestionar i administrar els recursos humans d’Ayuda en Acción, és a dir, pagament de salaris i beneficis socials, cobertura de l’assegurança mèdica i/o d’accidents, gestió de vacances i absències, vinculació i promoció interna, entre d’altres.

2. Acreditar la vostra condició com a empleat/ada en termes d’idoneïtat i honorabilitat.

3. Sensibilitzar i retre comptes sobre les activitats desenvolupades per Ayuda en Acción.
Complir les obligacions contractuals derivades de la relació existent, així com les vinculades a l’àmbit de la seguretat i la protecció social, a l’àmbit laboral i legal, i disposar de les mesures necessàries amb finalitats de medicina preventiva o laboral i avaluar la capacitat laboral dels nostres empleats/ades.
Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Empresa col·laboradora Retre comptes sobre la vostra col·laboració.

Compartir amb vosaltres informació institucional, fins i tot a través de correu electrònic, per mantenir-vos al corrent de les nostres activitats.

1. Gestionar el nomenament de l’empresa com a membre de l’òrgan al qual pertany, així com facilitar-ne el bon funcionament.

2. Acreditar la condició de l’empresa com a membre del Patronat o Consell Assessor en termes d’idoneïtat i honorabilitat.

3. Publicar la trajectòria professional de l’empresa al web.

4. Sensibilitzar i retre comptes sobre les activitats desenvolupades per Ayuda en Acción.
Complir les obligacions contractuals derivades de la relació existent.

Donar el consentiment per tractar les vostres dades personals.

Complir les obligacions contractuals derivades de la relació existent, així com complir les nostres obligacions legals.
Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Interessat/ada    
Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Membre del Patronat o Consell Assessor    

Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Proveïdor/ora Gestionar i administrar els proveïdors d’Ayuda en Acción, és a dir, pagament de factures. Complir les obligacions contractuals derivades tant de la intervenció per adequar-la a les necessitats com de la relació existent.
Complir les obligacions contractuals derivades de la relació existent.
Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Soci/sòcia 1. Gestionar el vostre vincle com a soci/sòcia, és a dir, tramitar els vostres donatius, enviar les certificacions tributàries, conèixer el vostre grau de satisfacció, fidelitzar el vostre compromís per mitjà d’increments de donatius o participació en accions concretes, entre d’altres.

2. Compartir amb vosaltres informació institucional, fins i tot a través de correu electrònic, per mantenir-vos informats de la nostra activitat.

3. Donar a conèixer la tasca dels nostres socis/sòcies, així com sensibilitzar i retre comptes sobre les activitats desenvolupades per Ayuda en Acción.
Complir les obligacions contractuals derivades de la relació existent.
Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Tercer que dona d’alta un soci/sòcia Gestionar incidències que puguin sorgir amb la vinculació del soci/sòcia. El vostre consentiment per tractar les vostres dades personals.
Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Voluntari/ària 1. Gestionar i administrar el voluntariat d’Ayuda en Acción.

2.Acreditar la vostra condició com a voluntari/ària en termes d’idoneïtat i honorabilitat.

3. Donar a conèixer la tasca del voluntariat, així com sensibilitzar i retre comptes sobre les activitats desenvolupades per Ayuda en Acción.
Complir les obligacions contractuals derivades de la relació existent, així com complir les obligacions vinculades a l’àmbit de la seguretat i la protecció social.

 

 

En alguns casos, tractarem dades personals en relació amb la vostra imatge, per la qual cosa us sol·licitarem el vostre consentiment quan es consideri necessari i el tractament no es trobi emparat en cap de les anteriors finalitats i bases legals.

Ayuda en Acción posa en coneixement vostre que en cas de ser usuari del nostre web podrem crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que ens proporcioneu a través seu, les quals podrien ser utilitzades amb la finalitat d’efectuar estadístiques, gestionar incidències o realitzar estudis de mercat, entre altres activitats. Aquest tractament es basarà en els interessos legítims d’Ayuda en Acción.

La manca d’emplenament de determinades dades de caràcter personal ens impedirà prestar tots aquells serveis pels quals aquestes dades siguin necessàries.


III TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservarem les vostres dades personals durant el temps necessari per complir les finalitats descrites anteriorment en funció de les bases jurídiques que n’habiliten el tractament. Sense perjudici del que s’ha dit, la conservació també s’efectuarà pel període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permeti la legislació aplicable. En aquest darrer supòsit, les vostres dades personals només es tractaran a l’efecte d’acreditar el compliment d’obligacions legals o contractuals a les quals estem subjectes.


IV DESTINATARIS DE LES DADES

En cap cas comunicarem o explotarem les vostres dades personals ni les destinarem a cap fi diferent del detallat anteriorment.

Tanmateix, algunes organitzacions que col·laboren amb Ayuda en Acción, tals com agències de mitjans de comunicació, agències de viatges, o financeres, entre d’altres, poden tenir-hi accés com a encarregats del seu tractament perquè, d’aquesta manera, puguem dur a terme la nostra tasca. A vegades aquest tercer pot trobar-se en països situats a fora de l’Espai Econòmic Europeu que no ofereixen un nivell de seguretat adequat d’acord amb el RGPD. En aquests casos, signem un contracte per escrit entre totes dues parts en el qual s’inclouen les clàusules contractuals tipus segons estàndards aprovats per la Comissió Europea per a la transferència d’informació personal a fora de l’ Espai Econòmic Europeu. En tot cas, la transferència, la conservació i la gestió que realitzem de la vostra informació personal seguiran regint-se per aquesta Política de privacitat.

En el supòsit que vulgueu apadrinar nens o nenes residents a Mèxic, us informem que les vostres dades es comunicaran a l’entitat Ayuda en Acción de México Asociación Civil, la qual disposa de garanties suficients per gestionar l’apadrinament.

Igualment us informem que les dades relatives a la vostra aportació es comunicaran a l’Agència Tributària amb la finalitat de tramitar els vostres beneficis fiscals, així com a aquelles altres autoritats de control que ens sol·licitin les vostres dades sempre que es respectin tots els preceptes previstos legalment.


V ELS VOSTRES DRETS

Ayuda en Acción us informa sobre la possibilitat que us assisteix d’exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació del tractament de les dades personals que tenim recollides.

De manera addicional, tindreu el dret d’oposar-vos al tractament de les vostres dades personals en els supòsits recollits en la normativa de protecció de dades aplicable.

Aquests drets els podreu exercitar, vosaltres mateixos o qui us representi, mitjançant una sol·licitud escrita i signada dirigida al Responsable de Dades Personals d’Ayuda en Acción, a través de:

  • Correu electrònic: lopd@ayudaenaccion.org
  • Correu postal: carrer Bravo Murillo, 178, 4a planta, 28020 de Madrid.

L’esmentada sol·licitud ha de contenir les dades següents: el vostre nom i cognoms, l’adreça (a l’efecte de notificacions), una fotocòpia de vostre document nacional d’identitat o passaport, i la petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, s’haurà de provar mitjançant un document fefaent. Per enviar aquesta sol·licitud podeu fer ús dels models que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades té a disposició, els quals es poden signar electrònicament.

A més dels drets anteriors, en cas que sigui la base jurídica del tractament de les vostres dades personals, també teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment per mitjà del procediment descrit més amunt, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la seva retirada, i sense que en cap cas condicioni el tractament de dades personals efectuat en virtut d’una altra base legal. Ayuda en Acción podrà continuar tractant les vostres dades personals en la mesura que la llei aplicable ho permeti.

En general, responem les sol·licituds en el termini d’un mes, tot i que, segons la complexitat i el nombre, el termini es podria prorrogar dos mesos més, cas en què us ho notificarem.

Finalment, us recordem que teniu dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control pertinent.


VI MODIFICACIONS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Ayuda en Acción es reserva el dret de modificar la seva Política de privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, podreu consultar qualsevol modificació de la Política de privacitat a la nostra pàgina web. 

Aquesta iniciativa ha sigut
impulsada per l’ong

Ayuda en Acción

I s’ha desenvolupat en
col·laboració amb la cooperativa

Eduxarxa

Descobreix tots els nostres
projectes educatius a

EducAccion


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

 

Configuració de cookies